Dmitry Arkhipov Photography
Southwest, USA
November 2020