Dmitry Arkhipov Photography
Cypress Swamps, USA
November 2020 - 2