Dmitry Arkhipov Photography
Cypress Swamps, USA
November 2020